CHINY - "Wodne" miasta - skanseny. 2012/05

  • Chiny-000420